I Miss You....

Just for you !!!

I Love You !!!

..::[ Gửi người anh đang nhớ... ^^ ]::..
Này gió ơi cho ta nhờ chút việc...
Việc nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng...
Khi gió về nép bên cạnh người ấy...
Gió thì thầm ta nhớ ấy biết bao...
Có mộtTình yêu luôn dành cho e...

pause